1 ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden van Classic Cars Barneveld Compagnieweg 3 3771 NH Barneveld, KVK nummer 77039998 hebben betrekking op de verhuur van klassieke auto’s voor bruiloften, evenementen en een dagje klassieker rijden.

2 RESERVERING
2.1 Bij een reservering via onze huurkalender op onze website is de huurovereenkomst pas rechtsgeldig als CLASSIC CARS BARNEVELD de reservering heeft geaccepteerd en schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 Een reservering voor klassieke auto’s waar zelf rijden is toegestaan kan alleen gedaan worden door een persoon die ouder is dan 24 jaar en minimaal 1 jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs.
2.3 CLASSIC CARS BARNEVELD is vrij in het wel of niet accepteren van een reservering. Het niet accepteren van een reservering hoeft niet omkleed te worden met redenen.
2.4 Aan het niet accepteren van een reservering kunnen er door de huurder geen rechten ontleend worden.
2.5 Op basis van de reservering komt de huurhuurovereenkomst tot stand.

3 HUUROVEREENKOMST
3.1 Een huurovereenkomst is pas rechtsgeldig nadat CLASSIC CARS BARNEVELD de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 De huurovereenkomst is pas definitief als de overeengekomen betaling op de bankrekening van CLASSIC CARS BARNEVELD is bijgeschreven. Bij het niet tijdig betalen van de overeengekomen bedragen kunnen er daarom geen rechten ontleend worden aan de huurovereenkomst.
3.3 In de huurovereenkomst verklaart de huurder dat hij akkoord gaat met de voorwaarde dat hij gedurende de huurperiode de enige bestuurder zal zijn. Mocht er om bepaalde redenen (te jonge leeftijd, niet beschikken over een geldig rijbewijs) hiervan afgeweken moeten worden, kan dit alleen in overleg met CLASSIC CARS BARNEVELD en nadat deze schriftelijk akkoord is gegaan.
3.4 In de huurovereenkomst is er sprake van een overeengekomen huurbedrag en een borgsom voor eventuele schades aan het gehuurde.

4 BETALING
4.1 Binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst moet het volledige factuurbedrag inclusief de borgsom (indien van toepassing), op de bankrekening van CLASSIC CARS BARNEVELD te zijn bijgeschreven. Mocht de huurovereenkomst overeengekomen worden binnen een termijn van 14 dagen voor de leverdatum dan moet het factuurbedrag inclusief borgsom per direct worden overgemaakt.
4.2 Indien tijdens de huurperiode geen schades zijn ontstaan, zal de borgsom na de huurperiode worden teruggestort op de rekening van de huurder.
4.3 Bezwaren tegen de factuur dienen binnen één week na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan CLASSIC CARS BARNEVELD te worden gezonden.

5 ANNULERING
5.1 CLASSIC CARS BARNEVELD heeft het recht om de huurovereenkomst te annuleren als de huurder niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan. Mocht de huurder niet voldoen aan zijn / haar verplichtingen zal er geen sprake zijn van enige schadeloosstelling.
5.2 Bij annulering door de huurder zijn alle door CLASSIC CARS BARNEVELD ter zake van de huurovereenkomst gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 25% van de hoofdsom.

6 ANNULERINGSVOORWAARDEN VOOR HUURDER:
6.1 Als een huurder de huurovereenkomst wilt annuleren, dan gelden de volgende betalingspercentages:
6.1.1 Indien u 4 weken voor de overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 25 % van het overeengekomen totaal bedrag (inclusief BTW).
6.1.2 Indien u 3 weken voor de overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 50 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW).
6.1.3 Indien u 2 weken voor de overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 62,50 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW)
6.1.4 Indien u 1 week voor de overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 75 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW).
6.1.5 Indien u een aantal dagen voor overeengekomen datum uw opdracht annuleert, dan betaalt U 100 % van het overeengekomen totaalbedrag (inclusief BTW)
6.2 Bij ziekte en overlijden van de huurder of een familielid in de eerste graad heeft de huurder recht op een volledige terugbetaling van de betaalde bedragen.

7 ONTBINDING
7.1 Indien de huurder jegens CLASSIC CARS BARNEVELD tekortschiet in de nakoming van één van de verplichtingen, dan wel bij ziekte of overlijden, is CLASSIC CARS BARNEVELD bevoegd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de huurovereenkomst te ontbinden. Dit onverminderd het recht op vergoeding van schade en kosten. Iedere vordering op huurder is direct geheel opeisbaar. In de situatie waarin de huurder denkt zijn / haar verplichtingen jegens CLASSIC CARS BARNEVELD niet te kunnen nakomen, is hij/zij verplicht CLASSIC CARS BARNEVELD daarvan direct op de hoogte te stellen.

8 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO:
8.1 Overeengekomen leveringstermijnen of termijnen waarbinnen CLASSIC CARS BARNEVELD de zaken levert of ter beschikking stelt, gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige ter beschikking stelling of levering is CLASSIC CARS BARNEVELD ingebreke.
8.2 Tenzij in een offerte/opdrachtbevestiging anders is overeengekomen, vindt de levering plaats op het adres van CLASSIC CARS BARNEVELD.
8.3 Bij aflevering moet de huurder een geldig rijbewijs kunnen overleggen. Mocht om de in artikel 3.3. genoemde redenen er sprake zijn van een andere bestuurder dan moet deze bestuurder ook aanwezig zijn bij de aflevering en zich kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs. In deze situatie moet de huurder zich ook legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
8.4 Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken door CLASSIC CARS BARNEVELD ter beschikking worden gesteld..
8.5 Bij aflevering van de klassieke auto tekent de huurder ervoor dat hij de klassieke auto met bijbehorende accessoires in goede staat heeft ontvangen.
8.6 Het risico gaat over op de huurder op het moment van aflevering en blijft gedurende de gehele huurperiode van kracht. Dit is van toepassing op alle klassieke auto’s waarbij het zelf rijden zonder chauffeur is toegestaan. Dit is niet van toepassing als de klassieke auto wordt geleverd met chauffeur.
8.7 Eventuele schades tot € 1.500,00 die ontstaan zijn de huurperiode kunnen verhaald worden op de huurder. Dit is alleen van toepassing op auto’s die gehuurd worden zonder chauffeur.
8.8 I.v.m. eventuele schades aan de gehuurde klassieke auto zonder chauffeur wordt bij het aangaan van de overeenkomst een borg gevraagd van € 1.500,00. Deze borg wordt binnen een week na de overeengekomen huurtermijn weer teruggestort indien de klassieke auto zonder schade wordt geretourneerd.

9 Verzekering
9.1 Alle door Classic Cars Barneveld zijn WA verzekerd. Tevens is er een ongevallenverzekering inzittenden afgesloten.
9.2 Eventuele schades die aangebracht zijn door derden zullen verhaald worden op de veroorzaker mits de huurder er voor zorgt dat het Europese schadeformulier volledig ingevuld en ondertekent door beide partijen overlegd kan worden. Dit schadeformulier moet bij de retournering aan de verhuurder overhandigd worden. Om het schadeformulier compleet in te vullen is Internationale Motorverzekeringsbewijs met alle gegevens in de auto aanwezig. De huurder is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de schadeafhandeling die zouden kunnen leiden tot een niet uitbetalen van de schade door de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.
9.3 Als de huurder niet zorg draagt voor een juiste afhandeling van de schade die door derden worden aangebracht is de volledige schade aan de gehuurde klassieke auto voor rekening van de huurder.

10 GARANTIE:
10.1 Onder de voorwaarden als omschreven in deze huurhuurovereenkomsten, garandeert CLASSIC CARS BARNEVELD, bij gebruik en onderhoud volgens de door CLASSIC CARS BARNEVELD verstrekte voorschriften, de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door haar geleverde klassieke auto’s.
10.2 CLASSIC CARS BARNEVELD zal bij het niet functioneren van klassieke auto daaronder begrepen het onderweg uitvallen van de gehuurde klassieke auto voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, zo spoedig mogelijk een vervangende klassieke auto leveren. Hierbij wordt uitgegaan van zoveel mogelijk voorzien in een gelijkwaardige klassieke auto. Bij het leveren van een vervangende klassieke auto heeft de huurder alleen recht op terugbetaling van het verschil in huurbedragen. Als de vervangende klassieke auto een hogere huurwaarde heeft dan zullen er geen extra kosten in rekening gebracht worden.

11 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING:
11.1 CLASSIC CARS BARNEVELD is jegens de huurder of derden slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van haar voortvloeiende verplichting, voor zover deze schade door de door CLASSIC CARS BARNEVELD afgesloten en in de branche gebruikelijke verzekering wordt gedekt -dan wel, voor zover de schade niet onder de dekking valt, tot maximaal het factuurbedrag.
11.2 CLASSIC CARS BARNEVELD is niet aansprakelijk jegens de huurder of derden voor schade veroorzaakt door opzet, (grove) schuld of nalatigheid van de huurder. Ook is CLASSIC CARS BARNEVELD niet aansprakelijk jegens de huurder of derden voor schade veroorzaakt door de door CLASSIC CARS BARNEVELD (een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij CLASSIC CARS BARNEVELD legt) gebruikte hulp of vervoermiddelen behoudens de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van CLASSIC CARS BARNEVELD.

12 OVERMACHT:
12.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van CLASSIC CARS BARNEVELD, ten tijde van het sluiten van de huurhuurovereenkomst, waardoor naleving van de huurhuurovereenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, gelden als overmacht. In geval van overmacht heeft CLASSIC CARS BARNEVELD het recht de huurovereenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat CLASSIC CARS BARNEVELD tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. Onder overmacht wordt mede begrepen het uitvallen van het gehuurde voertuig en het door de overheid opgelegde beperkingen.

13 GESCHILLEN:
13.1 Op alle huurovereenkomsten van CLASSIC CARS BARNEVELD is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van CLASSIC CARS BARNEVELD, dan wel, ter keuze van CLASSIC CARS BARNEVELD, van de plaats van vestiging van de huurder.